سبد خرید

 

بیانیه ماموریت:

 

به عنوان يكي از خلاق ترین مؤسسات فرهنگی و انتشاراتی کشور، به ارائه خدماتی متمایز به مشتریان مبادرت می ورزیم.
• ايجاد رضايتمندي و وفاداري در مشتريان و نيز مسئوليت پذيري در برابر مشتريان خود را وظيفه اصلي خود می دانیم.
• مي كوشيم تا با بهره گيري از فن آوري هاي قابل دسترس به عنوان مجموعه ای با عملكرد مقبول مطرح شويم.
• معتقديم ارزشمند ترين سرمايه هاي ما كاركنان شايسته، صادق،  صميمي،  پويا و وفادار و توانمند ما می باشد.
• «كار آفريني» و  «احترام به ارزش هاي انساني و اجتماعي» را روح حاکم بر فعالیت های ماست.