سبد خرید

 

بیانیه ماموریت:

 

•به عنوان يكي از خلّاق ترین  مؤسسات فرهنگی و انتشاراتی کشور  ، به ارائه خدماتی متمایز به مشتریان مبادرت می ورزیم  .
•ايجاد رضايتمندي و وفاداري در مشتريان و نيز مسئوليت پذيري در برابر مشتريان خود را وظيفه اصلي خود می دانیم  .
•مي كوشيم تا با بهره گيري از فن آوري هاي قابل دسترس به عنوان مجموعه ای با عملكرد مقبول مطرح شويم
•معتقديم ارزشمند ترين سرمايه هاي ما كاركنان شايسته  ، صادق ،  صميمي ،  پويا و وفادار و توانمند ما می باشد  .
•« كار آفريني » و  « احترام به ارزش هاي انساني و اجتماعي » را روح حاکم بر فعالیت های ماست .