سبد خرید
مخاطبان سازمانی

مشتریان سازمانی زبان

انتشارات کلید موفقیت با اعتقاد به این باور که تعالی سازمان ها در گرو تعالی منابع انسانی آنهاست ، برنامه ای جامع برای مشتریان و مخاطبان سازمانی خود تدارک دیده است .

مدیران ارشد مجموعه کلید موفقیت  ، به کمک تجربه ای که طی سالیان دراز در حوزه فرآینده های منابع انسانی و آموزش اندوخته اند ، برنامه ای را به سازمان ها ارائه می دهند که بر اساس آن سازمان ها و مجموعه های اجرایی بتوانند مهارت های فردی و سازمانی پرسنل خود را به نحو چشم گیری افزایش داده و اثرات آن را در مجموعه خود مشاهده نمایند . این برنامه که مشتمل بر بسته های آموزشی در حوزه های عمومی و تخصصی است به منابع انسانی سازمان ها این فرصت را می دهد تا با تقویت مهارت های خود ، ضمن بهبود کارایی و اثر بخشی به شتاب در چرخه بهره وری و تعالی کمک نمایند . در این میان نقش انتشارات کلید موفقیت از عرضه کننده محصولات فرهنگی و آموزشی به مشاوره آموزشی و تعالی سازمانی ارتقاء می یابد .
یکی از بهترین و کارآمد ترین بسته های آموزشی  انتشارات کلید موفقیت که در اختیار سازمان ها قرار می گیرد ، بسته دوره جامع آموزش زبان با نام تجاری « سان راید » است که می توان آن را نمونه کاملی از یک رهیافت ، دستاورد و تولید ملی دانست . عرضه این بسته آموزشی به منابع انسانی و پرسنل سازمان ها کمک میکند تا علاوه بر فراگیری زبان به شکلی متفاوت و البته کاربردی ، پنجره ای از دنیای ارتباطات جهانی را به رو خود گشوده ببیند .